Result

Prak Shastri 2nd Year Result  
Prak Shastri 1st Year Result  
Result Notification of Shiksha Acharya 1st Semester & 3rd Semester  
Prak Shastri 2nd Year Compartmental Result  
Prak Shastri Compartmental Result Notification  
Acharya 2nd Semester Result  
Acharya 4th Semester Result  
Shastri 2nd Semester Result  
Shastri 4th Semester Result  
Shastri 6th Semester Result  
Shiksha Shastri 1st Year Result  
Shiksha Shastri 2nd Year Result  
Result of Annual Exam 2019 Prak Shastri II  
Shastri 6th Semester Result 2018-19  
Shikshacharya 1st and 3rd Result 2018-19  
Semester Examination Result
 
Distance Education Annual Exam - 2018
MSP Result 2018  
MSP Acharya 2nd Year Result
MSP Result 2018

Result Exam 2018-19

Shastri 3rd year 6th semester
Shastri 2nd year 4th semester
Acharya 2nd year 4th semester
Acharya 1st year 2nd Semester
Shastri 1st year 2nd semester
Shiksha Acharya 4th semester
Shiksha Acharya 2nd Semester
B.Ed 2nd Year Result 2018
Prak-Shastri 2nd Year Annual Examination Result 2018

Distance Education Annual Exam - 2017
Acharya 1st year
Acharya 2nd year
Acharya-Bridge
Prak Shastri 1st year
Shastri 1st year
Shastri 2nd year

Result of Exam 2017-18
Result of Shastri 1, 2, 3 , Acharya 1, 2, ShiksaAcharya 1,2 Semester 2017-18
Shiksha Acharya 4th Semester
Shiksha Acharya 2nd Semester
Shiksha Shastri 1st Year
Shiksha Shastri 2nd Year
Acharya 2nd Semester Result
Acharya 4th Semester Result
Shastri 2nd Semester Result
Shastri 4th Semester Result
Shastri 6th Semester Result
Prak Shastri 1st year Annual Examination Result 2017
Prak Shastri 2nd year Annual Exam Result 2017

Result of Exam 2016-17
Acharya 1st Semester
Acharya 3rd Semester
Acharya 4th Semester
Shastri 1st Semester
Shastri 3rd Semester
Shastri 5th Semester
Shastri 6th Semester
Shikshacharya 1st Semester
Shikshacharya 3rd Semester

M-Ed Shiksha-Acharya 1st Year Results 2015-16
Shiksha Shastri Results 2015-16