Contact Us

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN (Deemed University)

SHRI SADASHIV CAMPUS

Puri , 752001 , Odisha

Ph. No. 06752-223439

email : principalpuri2009@gmail.com

Website : www.rskspuri.ac.in